Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie
Strona główna
STATUT SZKOŁY | WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE | ANKIETA - SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA | PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY | HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH 2018/2019 | KONCEPCJA PRACY SZKOŁY | PROJEKT EDUKACYJNY | REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI | PROCEDURY WYSTAWIANIA OCENY CELUJĄCEJ | PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH | REGULAMIN WYCIECZEK |

Dokumenty

STATUT SZKOŁY

Załącznik do uchwały nr 6/2018/2019 z dn. 30.08.2018r.

Rady Pedagogicznej ZSP z/s ul. Zamkowa 1

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działoszynie

z filią w Szczytach
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
Z SIEDZIBĄ UL. ZAMKOWA 1
W DZIAŁOSZYNIE

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. J. KORCZAKA  W  DZIAŁOSZYNIE

 

Z  FILIĄ  W  SZCZYTACH

 

 

 2018 r.

 

 

Podstawa  prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .

 6. inne akty wynikające z ustaw.

 

ROZDZIAŁ 1 - Przepisy wprowadzające

 

§ 1.

 1. Szkoła Podstawowa w zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która:
 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 8-letnim cyklu kształcenia.
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 4. Realizuje:
  1. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  2. ramowy  plan nauczania.
 5. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

§ 2

Informacje podstawowe

 1. Typ szkoły – szkoła podstawowa.
 2. Pełna nazwa szkoły – ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY Z SIEDZIBĄ UL. ZAMKOWA 1

   W DZIAŁOSZYNIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W DZIAŁOSZYNIE

 1. Siedziba szkoły – ul. Zamkowa 1, 98 – 355 Działoszyn
 1. Siedziba filii – ul. Szkolna 2, 98-355 Szczyty
 1. Telefon / faks: 43 8413033
 1. Filia  43 8413028
 1. e- mail: szkolanr1dzial@wp.pl
 2. Strona www.sp1dzialoszyn.edupage.org
 1. www.szkolaszczyty.edupage.org
 1. Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21

 

§ 3.

Pieczęć szkoły

 1.  Ustalona nazwa (imię jest używane w pełnym brzmieniu)

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY Z SIEDZIBĄ UL. ZAMKOWA 1 W DZIAŁOSZYNIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W DZIAŁOSZYNIE

 1. Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi, tj.: świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 2. Na stempla:  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

                       z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie

                          98-355 Działoszyn, ul. Zamkowa 1

                         NIP 5080092075 Regon 361821846 

 1. Stempla szkoły używa się w pismach wychodzących ze szkoły np. zaświadczeniach, wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp.           
 2. Stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach dyrektora, pismach wewnętrznych np. kary, nagrody dyrektora, dokumenty szkolne, regulaminy, procedury, instrukcje itp.
 3. Stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej.

 

§ 4.

Inne informacje o szkole

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie jest 8 – klasową szkołą podstawową, a Szkoła .Filialna w Szczytach jest szkołą 6 – klasową.
 2. Szkoła Filialna jest organizacyjnie podporządkowana macierzystej Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie.
 3. Szkoły pracują w systemie jednozmianowym w godzinach 8.00 – 15.10.
 4. W Filialnej Szkole w Szczytach organizuje się nauczanie w klasach łączonych.
 5. Jeżeli w szkole jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

3) w klasach IV–VI co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

 1. Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.
 2. Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania, dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców.
 3. Szkoła w przypadkach uzasadnionych potrzebami placówki oraz orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej ma możliwość zorganizowania:
 1. nauczania indywidualnego,
 2. klasy wyrównawczej i integracyjnej na zasadach określonych zarządzeniami MEN.

 

 

§ 5.

Obwody,  obowiązek szkolny

 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie z filią w Szczytach: szkoły na podstawie uchwały nr XXXIII/220/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 marca 2017r.  należą następujące miejscowości:  Lisowice, Sęsów, Kapituła,  Bobrowniki, Bugaj,  Szczyty,  Szczyty Las, Szczyty Błaszkowizna, Wójtostwo, Niżankowice.
 2. Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji.
 3. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły.
 4. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

 

ROZDZIAŁ 2 - Cele i zadania szkoły oraz
sposoby ich wykonywania

 

§ 6.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

§ 7.

Cele szkoły

 1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

§ 8.

Zadania szkoły

 

 1. Zadaniem szkoły jest kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych.
 2. Wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
 3. Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności  informatycznych, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 4. Szkoła przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.
 5. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.
 6. Szkoła umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów.
 1. Zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne. W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę.
 2. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 3. Rodzice mogą na bieżąco sprawdzać postępy dziecka w dzienniku elektronicznym, do którego mają bezpłatny dostęp.
 1. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych.
 2. Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych.
 3. Rozwija uczucia patriotyczne, w tym również poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic państwowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji:
 1. Święto Edukacji Narodowej – 14.10.
 2. Rocznicę Odzyskania Niepodległości – 11.11.
 3. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.
 4. Święto Patrona Szkoły.
 1. Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania egzaminów (załącznik do STATUTU - Wewnątrzszkolne Ocenianie).
 2. Szkoła rozwija szczególne uzdolnienia uczniów poprzez:
 1. umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania,
 2. umożliwienie ukończenia  szkoły w skróconym czasie,
 3. udziału uczniów w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje.
 1. Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 2. Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Reprezentuje chrześcijański i etyczny  system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych.
 4. Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji.
 5. Szkoła wychowuje dla pokoju i demokracji.
 6. Rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć.
 7. Uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej.
 8. Motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze i inne.
 9. Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.
 10. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne po wydaniu orzeczenia PPP.
 11. Umożliwia cudzoziemcom korzystanie z nauki i opieki w szkole na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 12. Cudzoziemcy są przyjmowani do szkół na podstawie dokumentów bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji.
 13. Dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę wiek ucznia oraz opinię rodzica.
 14. Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. 
 15. Korzystanie przez cudzoziemców z dodatkowych zajęć z języka polskiego nie jest ograniczone czasowo. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.
 16. Uczeń albo absolwent, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do:
 1. części pierwszej lub części drugiej egzaminu ósmoklasisty – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 2. Dostosowanie formy egzaminu polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
 3. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego), odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie odpowiednich części egzaminu.

 

§ 9

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     1. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
  5. ze szczególnych uzdolnień;
  6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  8. z choroby przewlekłej;
  9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  10. z niepowodzeń edukacyjnych;
  11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi
  1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub placówki.
  4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni i inni.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora, pielęgniarki, środowiska nauczania i wychowania, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej  w tym poradni specjalistycznej.
  6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Organizuje się ją w formie:
 1. Zajęć rozwijających  uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
 3. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8; 
 4. Zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4;
 5. Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 6. Zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
 7. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 8.  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane w oddziale szkolnym oraz indywidualnie z uczniem, wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 9. Porad, konsultacji i warsztatów, które prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.
  1. Dyrektor na podstawie opinii wychowawcy, pedagoga i nauczycieli ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
  2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, nauczycieli, wychowawców, pedagoga i specjalistów którego koordynatorem jest wychowawca klasy.
  3. Dyrektor szkoły może inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom
  4. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski z pomocy udzielanej wcześniej, jeśli takie sformułowano w czasie poprzednich etapów edukacyjnych
  5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
  6. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danej szkole. rodziców ucznia. (Formy współpracy z PPP - załącznik do Statutu).
  7. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułuj wnioski dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia
  8. W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia
  9. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia zawiera informacje o:

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców  i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, o których mowa w ust.

  1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli
  2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 10.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole.
 2. Uczniowie przebywający na zajęciach obowiązkowych lub pozale­kcyjnych są pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego dany przedmiot, kółko przedmiotowe lub imprezę szkolną.
 3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku prowadzący zajęcia musi szczególnie zadbać o:
 1. Zabezpieczenie urządzeń i narzędzi,
 2. Uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji chemicznych.
 1. Opiekunowie wyżej wymienionych pracowni opracowują regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznają z nim uczniów. Ponadto regulamin powinien być wywieszony w danej pracowni.
 2. Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek:
 1. Sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela, nie wolno wydawać młodzieży (bez obecności nauczyciela): ciężarów, kul i sprzętu skoczni wzwyż.
 1. W czasie wszystkich przerw międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele dyżurujący muszą zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom mło­dzieży (w całym budynku szkolnym i na boisku).
 2. Dyżur musi być pełniony aktywnie.
 3. Na korytarzu dyżur pełni co najmniej 1 nauczyciel.
 4. Nauczyciele dyżurują według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim.
 5. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych - zasady opieki nad grupami uczniowskimi zawiera Regulamin Wycieczek.
 6. Wszystkie wycieczki i imprezy szkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki.
 7. Zasady bezpieczeństwa omawiane są na godzinach wychowawczych.
 8. Dla uczniów klas I – III (w budynku w Działoszynie) przeznaczono do nauki oddzielne piętro.
 9. Zapewnia się bezpieczny pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – VIII.
 10. Dostosowuje się stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny do wzrostu uczniów i rodzaju pracy.
 11. Systematycznie omawia się przepisy ruchu drogowego, realizuje kształcenie komuni­kacyjne oraz przeprowadza egzamin na kartę rowerową.
 12. Uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowa­wczych równomierne rozłożenie zajęć w każdym dniu.
 13. W celu zachowania podstawowych zasad higieny i ochrony zdrowia dzieci do szkoły mogą być wysyłane tylko zdrowe dzieci. Rodzice, którzy przyślą ucznia z objawami przeziębienia lub innej choroby będą każdorazowo wzywani telefonicznie do szkoły i mają obowiązek zabrać dziecko do domu.
 14. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
 1. Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP.
 2. Uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania, pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków.
 1. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

 

§ 11.

Monitoring

    1. Dla realizacji celów statutowych szkoła podstawowa zapewnia możliwość korzystania z:
  1. sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,
  2. sali gimnastycznej powstałej z Sali lekcyjnej lub korytarza szkolnego odpowiednio wyremontowanych i przygotowanych,
  3. terenu rekreacyjnego, boisk sportowych,
  4. pomieszczenia bibliotecznego i świetlicy szkolnej,
  5. z zaplecza kuchennego i stołówki,
  6. sekretariatu,
  7. gabinetu dyrektora,
  8. pracowni komputerowej.
    1. W Szkole Podstawowej nr 1 wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.
    2. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:
 1. wejście główne do szkoły,
 2. szatnie,
 3. korytarze,
 4. wejście do łazienki.
    1. Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora.
    2. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do statutu.

 

ROZDZIAŁ 3 - Organy szkoły i ich kompetencje
 

§ 12.

   1. Organami szkoły są:
 1.  Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

§ 13.

Dyrektor szkoły

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiedzialny jest za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju, jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły oraz  przestrzegać postanowień statutu.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, dwa  razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 4. Przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje o czym powiadamia organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący.
 5. Powołuje stanowisko wicedyrektora  i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Nawiązuje stosunek pracy z nowymi nauczycielami i sprawdza w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych czy zatrudniany nauczyciel nie był karany: karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego.
 7. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły.
 8. Dysponuje środkami  określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, dba o powierzone mienie, prawidłowe prowadzenie dokumentacji administracyjnej i finansowej, opracowuje projekt planu finansowego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 9. Opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły.
 10. Dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, przyjmuje i zatwierdza wnioski nauczycieli starających się o awans, wyznacza opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, przeprowadza egzamin kwalifikacyjny dla nauczyciela stażysty.
 11. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 12. Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
 1. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i prowadzi jej posiedzenia, ma obowiązek na bieżąco informować Radę Pedagogiczną o zmianach w przepisach prawa oświatowego.
 2. Zapewnia warunki do działalności Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 3. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.
 4. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalność dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 5. W porozumieniu z Radą Rodziców dysponuje środkami finansowymi.
 6. Odpowiedzialny jest za zwołanie najmniej 3 zebrań Rady Rodziców, koniecznie na początku roku szkolnego, po semestrze i na koniec roku.
 7. Może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Rodziców i zebraniach Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym.
 8. Powinien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez wychowawców klas.
 9. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, spór rozstrzyga dyrektor i jego decyzja jest ostateczna. W celu rozpatrzenia sprawy dyrektor może powołać zespół.
 1. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym oraz dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania.
 3. Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 4. Występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określa­jący organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograni­czonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
 7. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.
 8. Przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając:
 1. potrzeby zdrowotne uczniów;
 2. zainteresowania uczniów oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej;
 3. uwarunkowania lokalne; 
 4. miejsce zamieszkania uczniów; 
 5. tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
 6. możliwości kadrowe.
 1. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 2. Dyrektor prowadzi rejestr wypadków.
 1. O wypadku w szkole powiadamia niezwłocznie:
 1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
 2. pracownika służby bezpieczeństwa i ochrony pracy;
 3. społecznego inspektora pracy;
 4. organ prowadzący szkołę;
 5. radę rodziców.
 1. O wypadku śmiertelnym dyrektor powiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia dyrektor powiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 3. Dyrektor powołuje zespół powypadkowy w skład którego wchodzą:
 1. Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Społeczny inspektor pracy lub inny pracownik przeszkolony w zakresie BHP.
 1. Zespół powypadkowy sporządza protokół, w toku postępowania przewodniczący zespołu informuje poszkodowanego o jego prawach, a protokół jest doręczany rodzicom (opiekunom) dziecka.
 2. Rodzice zostają poinformowani o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń.
 1. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
 2. Jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego, kieruje pracami zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty na podstawie (Procedur przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - załącznik do Statutu).
 3. Służbowo odpowiada przed Burmistrzem Miasta i Gminy w Działoszynie.

 

§ 14.

Wicedyrektor - zadania

 

 1. Wicedyrektor kieruje pracą dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczą przedszkoli.
 2. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora zespołu z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
 1. Podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
 2. Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
 3. Kieruje pracą personelu obsługowego.
 1. Dokonuje obserwacji nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.
 2. Wnioskuje do dyrektora zespołu o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 3. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki.
 4. Ma prawo nie wystawiać godzin (etatowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je przepracowali, ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć.
 5. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora zespołu.
 6. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów w przedszkolu.
 7. Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji. 
 8. Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych przedszkola.

§ 15.

Wicedyrektor - obowiązki

 1. Prowadzi ewidencję obecności pracowników obsługowych (listy obecności) oraz ewidencję urlopów i zwolnień. Prowadzi księgę wyjść pracowników poza obiekty przedszkolne.
 2. Prowadzi księgę ewidencji dzieci. Informuje dyrektora zespołu o zauważonych problemach
  z realizacją obowiązku przedszkolnego przez dzieci.
 3. Prowadzi dokumentację przedszkola w zakresie wychowania i opieki oraz planowania
  i statystyki.
 4. Dba o właściwe zabezpieczenie dokumentacji przedszkolnej, zachowuje dyskrecję lub tajemnicę załatwianych spraw.
 5. Prowadzi księgę wyjść pracowników poza obiekt przedszkolny.
 6. Prowadzi ewidencję urlopów pracowników administracyjno - obsługowych, przygotowuje projekt planu urlopów, konsultując go z zainteresowanymi pracownikami oraz zakładową organizacją związkową i przedstawia dyrektorowi zespołu do zatwierdzenia.
 7. Prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich wszystkich pracowników przedszkola.
 8. Sporządza inwentaryzację majątku przedszkola na polecenie dyrektora zespołu. Prowadzi księgi inwentarzowe przedszkola, kontrolując zgodność inwentarza z zapisami w księgach. Sporządza protokoły ubytków inwentarza przedszkolnego.
 9. Oddziałuje na nauczycieli, dzieci i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy przedszkola, ładu i porządku w budynku.
 10. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i dzieci, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
 11. Sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli.
 12. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
 13. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw w pracy przedszkola oraz czuwa nad jego realizacją.
 14. Sporządza bieżący wykaz grup i nauczycieli przeby­wających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem.
 15. Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i innych oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, zwłaszcza dzienników.
 16. Dba o prawidłowy przebieg inwentaryzacji majątku szkoły, czuwa nad dokładnością i rzetel­nością w jej sporządzeniu.
 17. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców grup zgodnie z przydziałem kontrolnym, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji grupy.
 18. Organizuje spotkania z rodzicami, dba o różnorodność form spotkań.
 19. Kieruje pracami związanymi z przygotowaniem dekoracji na imprezy i uroczystości szkolne, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli w ich realizację.
 20. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców grup, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji grupy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.
 21. Zbiera informacje i analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 22. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora zespołu.

 

§ 16.

Wicedyrektor - odpowiedzialność

 1. Podczas nieobecności w pracy dyrektora zespołu odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy przedszkola.
 2. Odpowiada przed dyrektorem zespołu za pełną i terminową realizację powierzonych zadań,
  a w szczególności za:
 1. Zapewnienie uczniom podczas pobytu w przedszkolu i na jego terenie opieki pedagogicznej w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom.

 

 1. Zachowanie przez nauczycieli, dzieci i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu
  i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego.
 2. Prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji.
 3. Pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
 4. Przestrzeganie przez nauczycieli i dzieci dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu zajęć).
 5. Ład i porządek na korytarzach i w klasach, poszanowanie sprzętu przedszkolnego i pomocy naukowych.
 6. Całokształt pracy stołówki i kuchni,
 1. Odpowiada materialnie za powierzone mienie.

 

§ 17.

Rada pedagogiczna

   1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.
   2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
   3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
   4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
   5. Przewodniczący RP jest zobowiązany do zawiadomienia wszystkich członków RP o terminie i porządku Zebrania, przygotowania i prowadzenia posiedzenia, zebrania szkoleniowe prowadzi lider lub wyznaczony nauczyciel.
   6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 • wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
 • wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów;
 • postanawianie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
 • postanawianie o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu,  do klasy programowo wyższej - raz w jednym cyklu nauczania;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 • przygotowanie zmiany statutu szkoły, uchwalanie jego nowelizacji; uchwalanie opracowanego  wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • opracowanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • wystąpienie z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub innego nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru  pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  dla doskonalenia pracy szkoły;

 

   1. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należą:
 • opiniowanie tygodniowego przydziału godzin;
 • opiniowanie projektu planu finansowego;
 • opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych prac i zajęć;
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania; podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach;
 • opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne;  miejsce zamieszkania uczniów;  tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania);
 • opiniowanie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
 • opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole;
 • opiniowanie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
   1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane.
   2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
   1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
   2. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego (Regulamin Rady Pedagogicznej).
   3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły i dokonuje jego zmian po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Wniosek o dokonanie zmian mogą złożyć organy Szkoły.

 

§ 18.

Rada rodziców

  1. W szkole działa rada rodziców, Działalność rady rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele, struktury i zasady działania Rady Rodziców. Określa tryb i procedury powoływania  Rady Rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Regulamin Rady Rodziców określa zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady (Regulamin Rady Rodziców).
  2. W skład rady rodziców wchodzą wybrani przez rodziców poszczególnych klas w wyborach tajnych przedstawiciele klasowych rad rodziców (po jednym z każdego oddziału).
  3. Rada rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wybiera:
 1. Przewodniczącego,
 2. Zarząd Rady Rodziców w składzie: przewodniczący, wice­przewodniczący, sekretarz, skarbnik,
 3. Komisję Rewizyjną.
  1. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  2. Rada rodziców bierze czynny udział w rozwiązywaniu generalnych i podstawowych problemów funkcjonowania szkoły.
  3. Rada rodziców czynnie uczestniczy w tworzeniu dokumentacji szkolnej: Statutu szkoły, WO,  Programu Wychowawczego - profilaktycznego. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska   porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów: wychowawczo - profilaktycznego szkoły programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy  ustalone przez dyrektora szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
  4. Rodzice opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne;  miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.
  5. Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora projekt planu finansowego szkoły.
  6. Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora Szkolny Zestaw Programów i Szkolny Zestaw Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
  7. Rodzice opiniują Program Wychowawczo - profilaktyczny  Szkoły, jeśli w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia  roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z RP w tej sprawie program  ten ustala dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i obowiązują one do czasu zatwierdzenia nowych przez RP i RR.
  8. Wnioskuje o pozostawienie zwiększonej liczebności klas I-III po przyjściu w trakcie roku szkolnego nowych uczniów (liczba uczniów większa niż 25).
  9. W posiedzeniach rady może brać udział dyrektor szkoły lub zaproszona osoba (na wniosek przewodniczącego lub członka) z głosem doradczym.

 

§ 19.

Kompetencje i uprawnienia rady rodziców

 1. Przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły.
 2. Współtworzenie i opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 3. Zapoznanie się z innowacjami i eksperymentami pedagogicznymi realizowanymi w szkole.
 4. Opiniowanie i występowanie z wnioskami w sprawach zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 5. Możliwość występowania do Kuratorium Oświaty w Łodzi o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora, nauczycieli pełniących funkcje kierownicze lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.
 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców ma prawo:
 1. Gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

§ 20.

Uprawnienia Rady Rodziców w sprawie wyboru dyrektora szkoły

 1. Rada Rodziców ma prawo zgłoszenia dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej do wyłaniania dyrektora szkoły.
 2. Przedstawicieli wyłania się spośród członków Rady Rodziców na posiedzeniu przed konkursem przy udziale powyżej 50% członków.
 3. Wybrani na członków komisji konkursowej zostaną kandydaci, którzy w kolejności uzyskają największą ilość głosów spośród członków Rady Rodziców.
 4. Posiedzenie powinno być protokołowane.
 5. O sposobie głosowania (jawne, tajne) zadecyduje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.
 6. Głosy z ewentualnego głosowania tajnego zostaną zachowane w kancelarii szkoły.

 

§ 21.

Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez radę samorządu uczniowskiego.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw, takich jak:
 1. Prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawa do opiniowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i współtworzenia WO.
 3. Prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawa do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 5. Prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 6. Prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 7. Prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego (Regulamin Samorządu Uczniowskiego).

 

§ 22.

Rzecznik praw ucznia

 1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.
 2. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany przez wszystkich uczniów szkoły w wyborach tajnych.
 3. Rzecznik Praw Ucznia jest powoływany w miesiącu wrześniu każdego roku. Kadencja jego trwa do wyboru następnego Rzecznika (jeden rok szkolny).
 4. Do obowiązków Rzecznika należą:
 1. Zapoznanie przy współudziale Samorządu Uczniowskiego społeczności uczniowskiej ze Statutem Szkoły, Regulaminem WO, systemem odwoławczym od ocen.
 2. Propagowanie praw ucznia, przyjmowanie skarg dotyczących przypadków łamania i nie respektowania praw ucznia.
 3. Ustalenie czasu i miejsca przyjmowania skarg.
 4. Obrona uczniów, których prawa są łamane.
 5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, z wychowawcami klas, dyrektorem i wszystkimi pracownikami szkoły.
 1. Rzecznik posiada prawo do:
 1. Zgłaszanie przypadków łamania lub nie respektowania praw ucznia dotyczących Statutu Szkoły, WO, spraw międzyuczniowskich do nauczyciela, a jeśli to nie odniesie skutku do wychowawcy.
 2. W przypadku nie załatwienia spaw przez wychowawcę Rzecznik ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły.
 3. Zgłaszać wnioski na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz bronić uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzenia. Sprawy sporne winny być załatwione w terminie do dwóch tygodni.
 1. Rzecznik nie ustanawia żadnych praw, może jedynie na podstawie napływających skarg poinformować władze szkoły o potrzebie zmiany lub ustanowieniu nowych praw.

 

§ 23.

 Tryb rozwiązywania sporów

 1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:
  1. rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie,
  2. przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  3. negocjuje w sprawach konfliktowych miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami,
  4. dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,
  5. wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego,
  6. wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły,
  7. zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu.
 2. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

1) z każdego z organów szkoły wybieranych jest po 2 przedstawicieli, którzy stanowią skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.

 1. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje  muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.
 2. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.
 3. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
 4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

2) konflikt dyrektor – rada rodziców:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ 4 - Organizacja pracy szkoły

§ 24.

 1. Działania szkoły dotyczą:
 1. Efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
 2. Organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
 3. Tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
 4. Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 5. Zarządzania szkołą lub placówką.
 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i  zajęć specjalistycznych – trwa 45 minut.
 2. Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmienia­jącym  z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478.)
 1. Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców.
 2. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy.    W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 3. Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów. Organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w ppkt. 2).
 1. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie organizowane są dla uczniów klas IV - VIII. Uczęszczają na nie wszyscy uczniowie, jeśli rodzic nie przekaże dyrektorowi szkoły pisma z rezygnacją dziecka z uczestnictwa w zajęciach.
 2. Szkoła realizuje zadania z zakresu wychowanie i profilaktyki (Program Wychowawczo-Profilaktyczny).
 3. Szkoła określa zasady i warunki organizowania wycieczek (Regulamin Wycieczek).
 4. Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich (Regulamin Nauczyciela Dyżurującego).
 5. Szkoła określa Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (załącznik do Statutu).
 6. Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego (Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - załącznik do Statutu).

 

§ 25.

 1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów jest oddział.
 6. Liczba uczniów w oddziałach IV-VIII ustala się z organem prowadzącym.
 7. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

Liczba uczniów w oddziale w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

 1. Jeżeli liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.
 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów w klasach IV-VIII.
 4. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego powinny prowadzone być w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.
 6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 7. Dwie godziny zajęć wychowania fizycznego można łączyć w cykl tworząc sekcje sportowe (np.: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, szachy) w miarę możliwości bazowych szkoły.
 8. Na zajęciach informatyki należy  podzielić klasy  IV-VIII tak, aby przy komputerze na zajęciach siedział jeden uczeń.
 9. Uczniowie przychodzą na zajęcia odpowiednio ubrani (strój ma być schludny, czysty), a w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (ciemne spodnie lub spódnica i biała koszula, bluzka).
 10. Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
 11. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 półrocza. Pierwsze półrocze kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Rok szkolny kończy się 31 sierpnia.

 

§ 26.

Organizacja zajęć

    1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.
    2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy zaś rozkład zajęć ustala nauczyciel.
    3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
    4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
    5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
    6. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.
    7. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i specjalistycznych  trwa 45 minut. Dyrektor może zadecydować, w uzasadnionych przypadkach o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.
    8. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym: w godzinach dopołudniowych.
    9. Po zajęciach obowiązkowych lub przed zajęciami odbywają się zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez nauczycieli. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców.
    10. W trakcie każdego roku szkolnego odbywają się w szkole w klasach IV - VIII zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia są obowiązkowe, jeśli rodzice nie dostarczą do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o braku uczestnictwa dziecka w zajęciach. Na pierwszych spotkaniach z rodzicami w klasach IV - VIII rodzice otrzymują informacje o tematyce zajęć z WDŻ w danym roku.
    11. W klasach VII i VIII organizowane są zajęcia doradztwa zawodowego, a w przedszkolu i klasach I-VI działania z zakresu doradztwa prowadzone przez nauczyciela, w tym nauczyciela wychowawcę, doradcę zawodowego, pedagoga lub psychologa.
    12. Doradztwo zawodowe w szkole opiera się na diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców wobec informacji edukacyjnej i zawodowej.
    13. Zadaniem zajęć doradztwa zawodowego jest:
 1. wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
 2. modyfikacja samooceny, jeśli odbiega ona od realnych możliwości,
 3. pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,
 4. kształtowanie potrzeby konfrontowania swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu,
 5. zapoznanie ze strukturą szkolnictwa i kryteriami naboru do szkół kształcących na wyższym poziomie,
 6. przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy,
 7. przygotowanie do kształcenia ustawicznego i samokształcenia.
    1. W miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są koła przedmiotowe i SKS.
    2. Szkoła zapewnia wszystkim chętnym uczniom obiady w stołówce mieszczącej się w szkole.
    3. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

 

§ 27.

Biblioteka szkolna

  1. Biblioteka szkolna spełnia rolę pracowni szkolnej służącej realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
  2. Biblioteka zajmuje odrębne pomieszczenia, które przeznaczone są do przechowywania księgozbioru oraz prowadzenia zajęć czytelniczych oraz czytelnię.
  3. Biblioteka działa w oparciu o regulamin (Regulamin Biblioteki – załącznik do Statutu).
  4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami.
  5. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające  postać papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu biblioteki.
  6. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.
  7. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
   1. Opieka nad księgozbiorem, w tym podręcznikami (gromadzenie i opracowywanie).
   2. Prowadzenie dokumentacji: dziennika pracy bibliotekarza, ksiąg inwentarzowych księgozbioru, rejestru ubytków, katalogów.
   3. Czuwanie nad prenumeratą czasopism (kolekcjonowanie roczników).
   4. Informacje o nowościach wydawniczych.
   5. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych (konkursy, wystawki).
   6. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
   7. Prowadzenie kroniki szkoły (w Szkole Podstawowej nr 1).

 

§ 28.

Wolontariat

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.
 3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
 5.  Celem wolontariatu jest:

1) zwiększenie aktywności społecznej uczniów;

2) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej;

3) umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy;

4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.

 1. Działania będą prowadzone poprzez:

a) organizowanie spotkań z wolontariuszami;

b) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi;

c) prowadzenie akcji charytatywnych.

 1. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w szkole,  prowadzi Samorząd Uczniowski  w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu oraz  ustala strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie.
 3. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
 4.  Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego  i środowiska naturalnego.
 6. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu  w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
 7.  Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym kole wolontariusza, nad którym opiekę sprawuje nauczyciel szkoły.
 8. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Koła Wolontariusza określa regulamin Koła, opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Koła Wolontariusza w uzgodnieniu z dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców.

 

§ 29.

Świetlica szkolna

 1. Szkoła  zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na  organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. Świetlica, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 2. Świetlica jest czynna w godzinach ustalonych w każdym roku szkolnym wg potrzeb zgłoszonych przez rodziców. Godziny pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy.
 3. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej pełnią nauczyciele zatrudnieni w szkole na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej.
 4. Rozwiązania techniczne dowozu uczniów regulują przepisy (Załącznik Regulamin Świetlicy, Regulamin Dowozów).
 5. Do obowiązków wychowawcy świetlicy należą:
   1. Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą wychowawczo – opiekuńczą w świetlicy szkolnej.
   2. Prowadzenie zajęć świetlicowych z uczniami w przypadku nieobecności któregoś z nauczycieli.
   3. Organizowanie dla dzieci dowożonych odpowiednich zajęć wychowawczo –opiekuńczych i dydaktycznych.
   4. Czuwanie nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym.
   5. Czuwanie nad właściwą organizacją wydawania posiłków.
   6. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
   7. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w punkcie 6.
   8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie przydzielonych czynności.
   9. Czuwanie nad zabezpieczeniem majątku będącego na stanie świetlicy i ponoszenie odpowiedzialność za jego stan.

 

§ 30.

Wybór dyrektora szkoły.

 

 1. Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe  Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym lub jawnym wybiera spośród siebie dwóch członków komisji konkursowej do wyłaniania dyrektora szkoły.
 2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej winno brać udział powyżej 50% członków Rady.
 3. Wybrani na członków komisji konkursowej zostaną kandydaci, którzy w kolejności uzyskują największą liczbę głosów spośród Rady.
 4. Posiedzenie powinno być protokołowane.
 5. Głosy z ewentualnego głosowania tajnego zostaną w kancelarii szkoły.
 6. O sposobie głosowania (jawne, tajne) zadecyduje Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym.

 

ROZDZIAŁ 5 - Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

§ 31.

Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
 1. Zadania i uprawnienia lidera szkolnego:
 1. ustalenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły i członkami Rady Pedagogicznej planu pracy, harmonogramu posiedzeń szkoleniowych i lekcji koleżeńskich,
 2. prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej,
 3. opracowanie wspólnie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 4. pomoc w zrozumieniu przez osoby uczestniczące w WDN konieczności dokonywania zmian w oświacie,
 5. oddziaływanie na poprawę wzajemnych relacji, lepszą współpracę w zespole i lepszy styl pracy,
 6. uświadamianie potrzeb innowacji i samodoskonalenia się.

 

§ 32.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

   1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę, pedagoga oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
   2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
   3. Zakresy czynności  pracowników administracyjnych i obsługowych znajdują się w aktach osobowych w/w.
   4. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący zespół.
   5. W szkole jest utworzone stanowisko koordynatora szkoły, który wykonuje zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez dyrektora szkoły.

§ 33.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli

 1. Przy nawiązywaniu stosunku pracy nauczyciele mianowani i dyplomowani obowiązani są do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli jest związany z:
 1. odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, nauczyciela biblioteki, nauczycieli świetlicy),
 2. prawidłowym przygotowaniem się do lekcji,
 3. przygotowaniem pomocy dydaktycznych – wzbogacaniem własnego warsztatu pracy,
 4. bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów,
 5. stosowaniem zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 6. rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień,
 7. doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi,
 8. realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
 9. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
 10. informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
 11. branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i poza nią.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:
  1. dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć,
  2. rozkłady materiału/ plany pracy z poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny (według aktualnych programów),
  3. konspekty, scenariusze lekcyjne (nauczyciel stażysta),
  4. sprawozdania z działalności, za którą nauczyciel jest odpowiedzialny.
 3. Nauczyciele w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolne, nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  lub opieki nad organizacjami typu PCK, LOP.
 4.  Uprawnienia:
 1. decyduje w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
 2. jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół decyduje o treści programu koła lub zespołu,
 3. decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów,
 4. ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów, ale ostateczna decyzja należy do wychowawcy,
 5. ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 1. Odpowiedzialność:
 1. służbowa przed dyrektorem szkoły i Kuratorium Oświaty w Łodzi za:
 1. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz w klasach i zespołach stosownie do realizowania programu i warunków w jakich działał,
 2. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
 1. służbowo przed dyrektorem szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
 1. skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie przydzielonych mu dyżurów,
 2. nieprzestrzegania procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
 3. zniszczenia lub stratę elementów majątku szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,
 1. Nauczyciele (od stażystów po dyplomowanych) podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w artykule 6 Karty Nauczyciela.
 1. W ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole i placówce należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;
  4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,– szczególnych uzdolnień,

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

 1. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą,  że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej  udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 4. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole,  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który z porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalony przez dyrektora szkoły oraz uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach,
 6. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w  zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, opracowanej dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie,  przez dyrektora -  rodzice ucznia.

 

§ 34.

Zespoły nauczycieli,  zasady współpracy

  1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo- zadaniowe.
  2. W szkole mogą działać następujące zespoły przedmiotowe:

1) zespół kształcenia zintegrowanego (w jego skład wchodzą nauczyciele uczący w klasach I – III),

2) zespół humanistyczny (w jego skład wchodzą nauczyciele historii, języka polskiego, języka angielskiego, plastyki, muzyki, religii, bibliotekarz),

3) zespół matematyczno – przyrodniczy (w jego skład wchodzą nauczyciele matematyki, przyrody, informatyki, techniki)

  1. W szkole mogą działać zespoły problemowo – zadaniowe wynikające z potrzeb i specyfiki szkoły:

1) zespół do opracowania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) zespół ds. bezpieczeństwa i promocji zdrowia,

3) zespół ds. analizy wyników egzaminu zewnętrznego,

4) zespół do opracowania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i harmonogramu dyżurów nauczycieli,

5) zespół do opracowywania zmian w wewnątrzszkolnym ocenianiu,

6) zespół do wprowadzania zmian w statucie szkoły.

  1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
  2. Przewodniczący zespołu przedmiotowego opracowuje plan pracy zespołu w każdym roku szkolnym, a zespół pracuje zgodnie z zawartym w nim harmonogramem, w tym:
 1. dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji,
 2. dokonuje wyboru podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny,
 3. opracowuje kryteria oceniania uczniów,
 4. opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania,
 5. organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.
  1. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

§ 35.

Pedagog

 1. Do zadań pedagoga w zakresie pomocy – psychologiczno - pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 36.

Logopeda

 1. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 37.

Doradca zawodowy

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę realizującego zadania doradcy.

 

§ 38.

Nauczyciel - wychowawca

   1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
   2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
   3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
   4. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań wychowawcy:

1)  tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

2)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

3)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,

4)  współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Działoszynie,

5)  powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki,

6)  prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

   1. Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem  zespołowym klasy.
   2. W powierzonej mu klasie, planuje pracę, zmierzającą do pełnej realizacji zadań wychowawczych.
   3. Bliżej poznaje uczniów, poznaje warunki ich życia, potrzeby, co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy.
   4. W celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami.

§ 39.

Zadania wychowawcy

 1. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:
   1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
   2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów;
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
   1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
   2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci;
 2. współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
 3. wyłączania ich w sprawy klasy i szkoły,
   1. współpracuje  pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia,
   2. organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
   3. wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 

§ 40.

Obowiązki wychowawcy

 

 1. Do obowiązków wychowawcy należą troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania.
 2. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce).
 3. Analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych.
 4. Pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania.
 5. Dbanie regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału.
 6. Współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 7. Systematyczne współdziałanie z pedagogiem i psychologiem szkoły w celu wyeliminowania trudności wychowawczych.
 8. Troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:
 1. kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;
 2. egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od sytuacji;
 3. rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska m.in.: przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi;
 4. rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy;
 5. interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji;
 6. budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska;
 7. wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności;
 8. współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy;
 9. badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych.
 1. Opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
 1. wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP życiu szkolnym i przedszkolnym;
 2. interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia,
 1. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:
 1. prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen;
 2. wpisywanie świadectw szkolnych;
 3. wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej.
 1. Dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczo -  profilaktycznym.
 2. Wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy.
 3. Organizuje spotkania z rodzicami według potrzeb, ale nie mniej niż 3 w roku szkolnym.
 4. Na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 5. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w danym roku szkolnym przekazuje informacje na temat sposobu zapoznania się z poszczególnym zasadami przedmiotowych systemów oceniania nauczycieli – na stronie internetowej szkoły oraz przedstawia wykaz realizowanych programów nauczania.
 6. Ma obowiązek informowania wychowanków o zmianach w planie lekcji, spowodowanych nieobecnością nauczyciela.
 7. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych).
 8. O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. Kopię listu do rodziców wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 9. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna), usprawiedliwienia napisanego przez rodzica w dzienniku elektronicznym lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.
  1. usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,
  2. czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny z wzorem podpisu złożonym w dzienniku lekcyjnym,
  3. usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole (po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona).
 10. Wychowawca  może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna), również napisaną w dzienniku elektronicznym. Na zwolnieniu rodzic musi dokonać zapisu „Odpowiedzialność prawną za nieobecność dziecka w czasie zajęć lekcyjnych biorę na siebie”.
   1. W razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia,  wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość;
   2. W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor (koordynator) szkoły;
   3. Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek  powiadomić o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.
 11. Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać:
   1. notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy,
   2. korespondencje z rodzicami,
   3. usprawiedliwienia nieobecności w szkole,
   4. plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,
   5. plan godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

 

 

§ 41.

Uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy

   1. Wychowawca współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych.
   2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły.
   3. Ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową Radą Rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
   4. Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do Rady Rodziców, dyrekcji szkoły, Poradni Wychowawczo-Zawodowej i Służby Zdrowia Miasta i Gminy Działoszyn.
   5. Wychowawca odpowiada jak każdy nauczyciel służbowo przed dyrektorem szkoły za:
 1. osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
 2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,
 3. poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji społeczno-wychowawczej,
 4. prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,
 5. zdanie dyrektorowi szkoły dokumentów stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku.
   1. Tryb  zmiany  wychowawcy klasy:
   1. Rodzice  i  uczniowie  w  wyjątkowo  uzasadnionych  przypadkach, mogą mieć wpływ  na  dobór  bądź  zmianę  nauczyciela, któremu  dyrektor  powierzył zadania  wychowawcy.
   2. Zmiana  wychowawcy  może  nastąpić  w  przypadku  gdy:
   1. wyrazi  on  zgodę  lub  sam  złoży  rezygnację  z  tej  funkcji,
   2. zebranie  rodziców  uczniów  klasy, w  której  wychowawstwo  pełni, zgłosi taki  wniosek  większością  3 / 4  głosów  obecnych (przy  obecności  na  zebraniu  rodziców  reprezentujących  3 / 4  ilości  uczniów).
   1. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 42.

Nauczyciel wspomagający

   1. W szkole zatrudnia się nauczyciela wspomagającego dla ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym ze stwierdzonym Zespołem Aspergera.
   2. Zakres obowiązków i uprawnień nauczyciela wspomagającego:
 1. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły:  dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniem  albo na jego rzecz, zgodnie z ustalonym w szkole przydziałem czynności i tygodniowym rozkładem zajęć oraz wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.
 3. Prowadzenie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkoły ogólnodostępnej.
 4. Współdecydowanie w sprawie doboru programów nauczania, podręczników obowiązujących w szkole  oraz metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych.
 5. Współdecydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów w nauce z nauczanego przez siebie przedmiotu lub przedmiotów.
 6. Wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, społecznych i materialnych uczniów do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły.
 7. Uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.
 8. Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia oraz kary dla uczniów.
   1. Zakres odpowiedzialności przed władzami szkoły:
 1. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy z godnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
 2. Skutki wynikłe z braku odpowiedniego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów powierzonych opiece nauczyciela.
 3. Stanu warsztatu pracy,  sprzętu i urządzeń oraz środków  powierzonych jego pieczy.
 4. Nieprzestrzeganie przepisów BHP obowiązujących w szkole.

 

ROZDZIAŁ 6 - Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§ 43.

 1. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania, poprawiania ocen, zawarte są w Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu, który stanowi załącznik do statutu.
 2. Terminy i forma informowania ucznia (rodzica/pranego opiekuna) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych, tryb odwoływania się od ustalonych ocen, formy sprawdzania zasadności odwołań, tryb i zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zawarte są w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

 

§ 44.

Promowanie uczniów

 

 1. Uczeń klasy I-II szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Uczeń klasy III uzyskuje otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla klas I-III, w innym przypadku powtarza klasę.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 4.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 6. W przypadku dużej absencji ucznia przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania, na prośbę rodziców przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny według zasad zawartych w paragrafie 12 Wewnątrzszkolnego Oceniania.
 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.
 9. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 10. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 11. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 13. Uczeń, który z jednych lub kilku obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.
 15. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w  realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 16. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
 1.  świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł,
 2. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 1. Uczeń, o którym mowa w ust. 14 pkt. b obowiązany jest przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu zajęć.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja na zasadach ustalonych w WO.
 4. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
 5. Jeżeli w klasie do, której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole uczeń może :
 1. uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,
 2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
 3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.
 1. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego w tej samej lub innej szkole, wyznaczony przez dyrektora szkoły,
  a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

 

ROZDZIAŁ 7 - Uczniowie i ich rodzice

 

§ 45.

Uczniowie szkoły, obowiązek szkolny

  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 7, na wniosek rodziców  od 6-tego roku życia.
  2. Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód szkoły.
  3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
  4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
  5. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji tworzony  na podstawie regulaminu opracowanego przez organ prowadzący.
  6. Szkoła ma obowiązek prowadzenia Księgi Ewidencji Uczniów, w której corocznie                           informuje o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.
  7. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do  Szkoły.
 2. Zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
 3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
 4. Informowania,  w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie którego dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust.5b.
 5. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki  przez dziecko  i zmianach w tym zakresie.
 6. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.16 ust.8 są obowiązani do zapewniania dziecku warunków nauki określonych w  tym zezwoleniu.
  1. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  2. Decyzją dyrektora Szkoły, w uzasadnionych przypadkach-na prośbę wychowawcy klasy lub rodzica (prawnego opiekuna ) można przenieść ucznia do innego oddziału.

 

§ 46.

Prawa uczniów

 1. Uczeń szkoły ma prawo do znajomości swoich praw.

1) szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw,

2) dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem. Statut szkoły jest ogólnodostępny
 i znajduje się w szkolnej bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp1dzialoszyn.edupage.org, www.szkolaszczyty.edupage.org

 1. Uczeń ma prawo do:
 1. poszanowania swej godności i własności osobistej,
 2. odrębnego światopoglądu i przekonań,
 3. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
 4. znajomości celu lekcji i jasnego, zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 5. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
 6. do oceny pracy domowej przez nauczyciela,
 7. poinformowania co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,
 8. sprawiedliwości i jawności w ocenianiu,
 9. zgłaszania chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby w uzgodnionym przez nauczyciela terminie,
 10. znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania, jakim będą musieli sprostać,
 11. określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
 12. opiniowania projektu oceny z zachowania swoich kolegów,
 13. wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych,
 14. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczki, biwaków lub wyjścia poza szkołę zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki,
 15. do nagród i wyróżnień,
 16. pomocy materialnej ze strony Rady Rodziców,
 17. bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
 18. wolności myśli, sumienia, wyznawania,
 19. uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego- do bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki,
 20. ochrony prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:

a) ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny- status materialny, wykształcenie rodziców, ewentualne problemy- alkoholizm, rozwód itp.),

b) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia.

21) Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:

a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry- słaby),

b) równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość dowiedzenia swoich racji),

c) życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

d) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,

e) ma prawo do niezdawania prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych,

f) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z wiadomości:

w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

 1. Prawa proceduralne.

1) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:

a) zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,

b) przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do dyrektora szkoły,

c) przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną do rady rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

2) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej.

3) W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice.

4) Działania wyjaśniające powinny być podjęte w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 

§ 47.

Obowiązki uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek:
 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły. 
 2.  Zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 3. Noszenia schludnego stroju: stonowane kolory odzieży wierzchniej (bez jaskrawych i wielobarwnych strojów), nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych, nie używania makijażu, bez farbowanych włosów i pomalowanych paznokci, bez bluzek z dużymi dekoltami, ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule. 
 4. Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 2 tygodni dni od powrotu do szkoły, na specjalnym blankiecie dostępnym u wychowawcy klasy.
 5. Poszanowania godności osobistej, dobrego mienia i własności pozostałych uczniów.
 6. Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z ludźmi.
 7. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
 8. Dbanie o bezpieczeństwo zdrowie własne oraz swoich kolegów   wystrzegać się szkodliwych nałogów: alkohol, papierosy, narkotyki.
 9. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych. 
 10. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji.
 11. Starannego wykonywania pracy domowej.
 12. Zaopatrzenia się w stosowne podręczniki, zeszyty.
 13. Starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
 14. Respektowania uchwał i programów swego samorządu przestrzegania przepisów bhp.
 15. Przestrzegania zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
 16. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 17.  Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, ustaleniom samorządu uczniowskiego.
 18.  Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym, przestrzegając społecznie akceptowane normy.
 19.  Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych zajęciach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na pisemną prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy.
 20.  Uczeń ma obowiązek odjazdu do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po zakończeniu lekcji.
 21.  Nie przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (mp3, mp4, dyktafon, aparat fotograficzny itp.).
 22.  Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.
 23.  We własnym zakresie naprawiać udowodnione, wyrządzone szkody materialne.

 

§ 48.

Nagrody i kary

 1. Uczeń  może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. wzorową postawę,
  2. wysokie wyniki w nauce,
  3. znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych,
  4. dzielność, odwagę,
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród:
  1. pochwała wychowawcy wobec klasy,
  2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  3. dyplom, list gratulacyjny,
  4. nagroda rzeczowa,
  5. dofinansowanie do wycieczki,
  6. nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców,
  7. stypendium naukowe lub sportowe.
  8. Uczniowie I –III oprócz świadectw otrzymują dyplomy ukończenia poszczególnych klas.
  9. W przypadku uzyskania średniej ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania uczeń kl. IV – VII otrzymuje świadectwo z paskiem i nagrodę książkową.
  10.  Uczeń kl. VIII otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, kiedy otrzyma średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  11.  Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.
 3. Uczeń może być ukarany za:
  1. nieprzestrzeganie Statutu Szkoły,
  2. lekceważenie obowiązków uczniowskich,
  3. naruszenie dobrego imienia szkoły,
  4. łamanie elementarnych zasad wychowania.
 4. Ustala się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  2. nagany wychowawcy wobec klasy,
  3. ustne upomnienie dyrektora,
  4. nagana dyrektora,
  5. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora,
  6. przeniesienie ucznia do klasy równoległej, jeśli istnieje taka możliwość,
  7. przeniesienie do innej szkoły po rozpatrzeniu wniosku przez kuratora oświaty.
  8. W stosowaniu kary nie należy używać siły fizycznej i naruszać godności ucznia.
  9. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty w Łodzi z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:
   1. bardzo często łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
   2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
   3. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszania.

O karach: nagana dyrektora i przeniesienie do innej szkoły zostają poinformowani rodzice ucznia.

  1. Powiadomienie policji w przypadku:

a) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek);

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;

c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;

e) brutalności;

f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne;

  1. Obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WO.
  2. Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

§ 49.

Procedury odwoławcze od  wymierzonej kary

 

 1. Tryb odwołania się od kary:
 1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas lub rodziców, odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty wymierzenia kary.
 2. Dyrekcja szkoły po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy musi odpowiedzieć na odwołanie w ciągu 5 dni od daty wpłynięcia podania.
 3. Uczeń może odwołać się od kary na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły.
 1. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana informować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

 

ROZDZIAŁ 8 - Ceremoniał szkoły

§ 50.

  1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły.
  2.  Sztandar używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt państwowych oraz szkolnych takich jak:

1)Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej,

2) DEN,

3) Święta Odzyskania Niepodległości,

4) Święto Patrona Szkoły - J. Korczaka,

5) Rocznica Konstytucji 3 Maja,

6) Pożegnanie absolwentów.

 1. Sztandar szkoły jest przechowywany w gabinecie dyrektora.
 2. Poczet sztandarowy wyłania się z klas piątych w miesiącu czerwcu każdego roku.
 1. Chorążych Pocztu Sztandarowego obowiązuje uroczysty strój: biała koszula, bluzka, granatowe spodnie, spódnica, białe rękawiczki.
 2. Przekazanie sztandaru odbywa się na apelu z okazji pożegnania absolwentów szkoły.
 1. Szkoła posiada własny hymn, który śpiewany jest podczas Święta Patrona Szkoły oraz ważniejszych uroczystościach szkolnych.
 2. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy:

1) flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne,

2) w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed budynkiem szkoły,

3) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły,

4) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.

 

ROZDZIAŁ 9 - Przepisy końcowe

 

§ 51.

Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły

 1. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do ujednolicania tekstu statutu.
 3. Inicjatorami projektu zmian mogą być:

1) dyrektor  placówki, jako przewodniczący rady pedagogicznej,

2) Rada Rodziców,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Organ Prowadzący,

5) Organ Nadzoru Pedagogicznego.

 1. Zespół zadaniowy przygotowuje projekt zmian.
 2. Zespół przedstawia projekt zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę zmieniającą zapisy w Statucie.
 4. Znowelizowany statutu może być  przesłany do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych  z prawem.
 5. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 6. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 7. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje  możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
 8. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły, pokoju nauczycielskim.

 

§ 52.

Lista załączników do statutu

   1. Wewnątrzszkolne Ocenianie
   2. Program wychowawczo-profilaktyczny
   3. Regulamin wycieczek
   4. Regulamin nauczyciela dyżurującego
   5. Regulamin Rady Pedagogicznej
   6. Regulamin Rady Rodziców
   7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
   8. Regulamin biblioteki
   9. Regulamin świetlicy
   10. Regulamin dowozów
   11. Regulamin rekrutacji
   12. Regulamin Koła Wolontariusza
   13. Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
   14. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Statut wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr  6/2018/2019  z dnia   30 sierpnia  2018r.

 

 

Rada Rodziców:                                                                                              Samorząd Uczniowski: