Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie
Strona główna
Ważne informacje | Ubezpieczenie 2018/2019 | Dni wolne - 2018/2019 | Zasady zdrowego żywienia | Absolwenci - ANKIETA | 1% podatku SP1 DZIAŁOSZYN | 10 rad dla rodziców | SZLACHETNA PACZKA | Spotkanie z Korczakiem | REGULAMIN KONKURSU PCPR W PAJĘCZNIE | Indywidualizacja szansą dla dzieci | 11 LISTOPADA | JUBILEUSZ 80- LECIA | LIST MEN W SPRAWIE ZMIAN NA ROK SZKOLNY 2016/2017 | REGULAMIN KOLOROWEGO DNIA | BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI INTERNET | LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ  | KONCERT KOLĘD I  PASTORAŁEK  | SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY -  2018/2019 | LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ do RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VII | RODO | BAWIMY SIĘ Z   "JEDYNKĄ" | OGÓLNOPOLSKA AKCJA - LEKKI TORNISTER | Narodowe Święto Niepodległości | POETYCKO – LITERACKIE UCZNIOWSKIE KREACJE |

Rodzice/Uczniowie

REGULAMIN KONKURSU PCPR W PAJĘCZNIE

Regulamin konkursu

organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

"Jak uczynić życie osób niepełnosprawnych łatwiejszym

- mój list do Starosty Powiatu Pajęczańskiego"

 

Główne założenia Konkursu

1. Temat konkursu: "Jak uczynić życie osób niepełnosprawnych łatwiejszym - mój list do Starosty Powiatu Pajęczańskiego".

2. Organizator Konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

3. Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego.

4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednorazowe z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

5. Konkurs jest realizowany w ramach działań wynikających z realizacji projektu " Jesteśmy aktywni" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

 

Cele Konkursu

1. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom istnienia zjawiska niepełnosprawności, wskazanie na osoby niepełnosprawne jako integralną część społeczności, na ich potrzeby i prawa jako pełnoprawnych mieszkańców naszego powiatu.

2. Ideą konkursu jest propagowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych w ich bliższym i dalszym otoczeniu oraz wskazanie na potrzebę likwidacji barier utrudniających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

3. Promocja projektu "Jesteśmy aktywni" aktywizującego osoby niepełnosprawne, promocja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Propagowanie idei samorządności, pobudzanie świadomości społecznej.

5. Promocja szczególnie uzdolnionych uczestników konkursu, promocja szkoły.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego, których prace spełniające wymogi konkursu, zostaną przekazane lub przesłane do oceny Jury konkursowego w terminie przewidzianym w regulaminie.

2. Zgłoszenie pracy ucznia dokonuje nauczyciel szkoły. Zgłoszenie może być zbiorcze dla wszystkich uczniów szkoły biorących udział w konkursie.

3. Przez dokonanie zgłoszenia rozumie się przekazanie Organizatorowi odpowiednio opisanych prac uczniów wraz z podpisanymi oświadczeniami i kartą zgłoszeniową.

 

Zasady Konkursu

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace pisemne, napisane w formie listu, własnoręcznie tekstem pisanym.

3. Prace muszą być czytelne i zawierać wyraźne nawiązanie do motywu przewodniego konkursu. Praca musi być napisana w formie listu kierowanego do Starosty Powiatu Pajęczańskiego. W tekście listu należy przedstawić swój pomysł na ułatwienie codziennego życia osób niepełnosprawnych.

4. List musi zawierać przynajmniej 180 wyrazów, tj. około 3 stron treści (kartki formatu A5 - zeszyt szkolny). Prace zawierające mniejszą ilość wyrazów mogą zostać dopuszczone do konkursu po uprzedniej akceptacji przez jury.

5. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

6. Prace muszą być dokładnie opisane ( na odwrocie listu/ na końcu strony) według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

7. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie, wykonania pracy bez naruszenia prawa, posiadania pełnych praw do danej pracy.

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentację przez Organizatora pracy na stronach internetowych, w formie publikacji prasowej, a także w celach promocyjnych.

 

Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu

1. 30.11.2012r. ostateczny termin zgłoszenia prac do Konkursu 

2. 30.12.2012r. rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora.

 

Kryteria oceny

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

2. Każda praca zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę w szczególności:

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,

b) oryginalność podejścia do tematu, pomysł na pracę i estetykę pracy,

c) przestrzeganie zasad ortografii, interpunkcji, stylistyki wypowiedzi pisemnej,

d) wiek uczestnika.

 

Nagrody w Konkursie

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy okolicznościowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.