Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie
Strona główna
Ważne informacje | Ubezpieczenie 2018/2019 | Dni wolne - 2018/2019 | Zasady zdrowego żywienia | Absolwenci - ANKIETA | 1% podatku SP1 DZIAŁOSZYN | 10 rad dla rodziców | SZLACHETNA PACZKA | Spotkanie z Korczakiem | REGULAMIN KONKURSU PCPR W PAJĘCZNIE | Indywidualizacja szansą dla dzieci | 11 LISTOPADA | JUBILEUSZ 80- LECIA | LIST MEN W SPRAWIE ZMIAN NA ROK SZKOLNY 2016/2017 | REGULAMIN KOLOROWEGO DNIA | BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI INTERNET | LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ  | KONCERT KOLĘD I  PASTORAŁEK  | SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY -  2018/2019 | LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ do RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VII | RODO | BAWIMY SIĘ Z   "JEDYNKĄ" | OGÓLNOPOLSKA AKCJA - LEKKI TORNISTER | Narodowe Święto Niepodległości | POETYCKO – LITERACKIE UCZNIOWSKIE KREACJE |

Rodzice/Uczniowie

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor  Zespołu Szklono -Przedszkolnego w Działoszynie z siedzibą ul. Zamkowa 1
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:
 1. ustawy z Prawo oświatowe (t.j. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).
 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
  w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Szkole

Przy czym podanie danych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 1. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.